Pere Garau Borràs
Universitat de les Illes Balears

Projecte creat en el marc de l'elaboració del Treball de Fi de Màster del Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial: La Teoria de l'Optimitat aplicada a l'anàlisi diferencial del text ora i l'escrit: una proposta computacional.

L’objectiu d’aquest treball de fi de màster és donar compte i analitzar els processos que intervenen en el pas d’un text oral en escrit. Per a fer-ho es parteix del marc teòric d’anàlisi de la Teoria de l’Optimitat (Prince & Smolensky 1993). A través de la confecció d’un corpus oral basat en les diferents versions dels subtítols de quatre sèries de ficció d’IB3 i TV3, s’ha elaborat un programa per a assistir a l’anàlisi de les diferències entre la transcripció del text oral i l’escrit dels subtítols. Les dades resultants han estat presentades i analitzades des d’un punt de vista lingüístic per a poder-ne extreure els processos que intervenen en el canvi de modes.


Anàlisis disponibles:


La lògica de l'adjuTOr

(a > b → max = a - b)
(a < b → dep = b - a)
((max + dep) < dl(a, b) → id = dl(a, b) - (max+dep))

On a és la longitud del text oral, b la de l'escrit, i dl(a, b) la distància de Levenhstein del text oral i l'escrit.


Per a veure el codi del programa, dirigiu-vos al directori de Github!